O Konkursie

 

O KONKURSIE

Konkurs FINSIM – Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach rywalizacji konkursowej. FINSIM łączy ponad 20-letnie doświadczenia z wykorzystywanej wcześniej symulacji opracowanej na Uniwersytecie Stanford i nowej symulacji przygotowanej z partnerem zagranicznym ITCB Hungary. Warszawski Instytut Bankowości jest jej jedynym w Polsce licencjonowanym użytkownikiem. Organizatorem Konkursu jest WIB. Projekt realizowany w ramach programu „Bankowcy dla Edukacji”.

OBSZARY DECYZYJNE GRY FINSIM

BAZYLEA II, BAZYLEA III, CRD IV

Ryzyko płynności

 • Liqudity Coverage Ratio (LCR),
 • Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Ryzyko kredytowe

 • Możliwość wyboru maksymalnego poziomu ekspozycji w stosunku do zabezpieczenia Loan to Value (LTV) w poszczególnych rodzajach ekspozycji oraz progi odcięcia (Cut off).
 • Wybór metody oceny ryzyka w celu obniżenia typowych miar: PD, (Probability of Deafault) i LGD, (Loss Given Deafault)
 • Wymogi kapitałowe według standardów bazylejskich

Ryzyko operacyjne

 • Metoda podstawowego wskaźnika (BIA)
 • Metoda standardowa
 • Metody zaawansowane (AMA)

Ryzyko walutowe

 • Instrumenty do zabezpieczenie ryzyka walutowego: swapy walutowe i operacje futures

Ryzyko stopy procentowej

 • Swap na stopę procentową (IRS)
 • Praktyczne narzędzia oceny ryzyka stopy procentowej: planowanie luk przeszacowania aktywów i pasywów z tytułu przewidywanych zmian stóp procentowych w walucie rodzimej i obcej

Nowoczesne instrumenty i zadania decyzyjne:

 • Operacje Otwartego Rynku: Repo i Reverse Repo
 • Finansowanie projektów
 • Zróżnicowane warunki kredytowania dla klientów z różnych sektorów gospodarki
 • Zarządzanie rozwojem sieci, pracownikami, jakością

 Wycena akcji, ustanawianie ratingu zewnętrznego i ocena wizerunkowa banku

PRZEBIEG GRY

 • Uczestniczące zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które działają w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy.
 • Uczestnicy podejmują strategiczne decyzje dotyczące m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej.
 • Przed przystąpieniem do ocenianej części gry, uczestnicy biorą udział w 1-dniowej sesji szkoleniowej i podejmują dwie decyzje próbne.
 • W trakcie gry uczestnicy korzystają z opieki merytorycznej Mentora Konkursu oraz organizacyjnej Menedżera Konkursu.
 • Zespoły podejmują 8 ocenianych decyzji zgodnych z przyjętą strategią swojego banku (5 dni roboczych na podjęcie każdej decyzji). Zespoły otrzymują analizy po każdej decyzji: raport o wynikach banku oraz komentarz Mentora i informacje o zmianach na rynku.
 • Gra jest prowadzona on-line, decyzje podejmowane są poprzez portal Konkursu FINSIM– Liga Akademicka, www.liga.finsim.pl
 • Poszczególne etapy Konkursu są komentowane przez Eksperta Głównego Konkursu.
 • Miarą sukcesu w grze jest wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie FINSIM. Gra promuje decyzje spójne z przyjętą przez uczestniczący zespół strategią gry.
 • Na starcie Gry wartość jednej akcji każdego wirtualnego banku będzie taka sama, zwycięża zespół, który osiągnie najwyższą cenę swoich akcji.
 • Wyniki i zwycięzcy są ogłaszani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w trakcie sesji finałowej.