OBSZARY DECYZYJNE GRY

Obszary decyzyjne Gry:

BAZYLEA II, BAZYLEA III, CRD IV

Ryzyko płynności

 • Liqudity Coverage Ratio (LCR),
 • Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Ryzyko kredytowe

 • Możliwość wyboru maksymalnego poziomu ekspozycji w stosunku do zabezpieczenia Loan to Value (LTV) w poszczególnych rodzajach ekspozycji oraz progi odcięcia (Cut off).
 • Wybór metody oceny ryzyka w celu obniżenia typowych miar: PD, (Probability of Deafault) i LGD, (Loss Given Deafault)
 • Wymogi kapitałowe według standardów bazylejskich

Ryzyko operacyjne

 • Metoda podstawowego wskaźnika (BIA)
 • Metoda standardowa
 • Metody zaawansowane (AMA)

Ryzyko walutowe

 • Instrumenty do zabezpieczenie ryzyka walutowego: swapy walutowe i operacje futures

Ryzyko stopy procentowej

 • Swap na stopę procentową (IRS)
 • Praktyczne narzędzia oceny ryzyka stopy procentowej: planowanie luk przeszacowania aktywów i pasywów z tytułu przewidywanych zmian stóp procentowych w walucie rodzimej i obcej

Nowoczesne instrumenty i zadania decyzyjne:

 • Operacje Otwartego Rynku: Repo i Reverse Repo
 • Finansowanie projektów
 • Zróżnicowane warunki kredytowania dla klientów z różnych sektorów gospodarki
 • Zarządzanie rozwojem sieci, pracownikami, jakością

Wycena akcji, ustanawianie ratingu zewnętrznego i ocena wizerunkowa banku