Zaświadczenie

Pobierz Zaświadczenie 

…………………………………………

(pieczęć uczelni wyższej)

ZAŚWIADCZENIE*

Niniejszym zaświadcza się, że Pani/Pan ……………………………………………………………………………………………………

jest studentem …………….. roku (proszę podać kierunek studiów) ……………………………………………………….

……..…………………….….          ………………………..…..                                          …….………………………………….……..(miejscowość)                            (data)                                            (podpis z imienną pieczęcią)

*Zaświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia statusu studenta uczelni wyższej, który jest wymagany w stosunku do uczestników projektu szkoleniowego Konkursu FINSIM – Liga Akademicka 2019/ 2020. Projekt jest realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Bankowcy dla Edukacji”.