Formularz Zgłoszeniowy

Pobierz Formularz Zgłoszeniowy 

Konkurs FINSIM – Liga Akademicka 2018/2019

Formularz zgłoszeniowy Zespołu – wyślij skan e-mailem na adres: liga@finsim.pl

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa zespołu (Nazwa nie może zawierać polskich znaków)

 

Członkowie  Zespołu zobowiązują się do udziału w Konkursie FINSIM – Liga Akademicka 2018/2019 zgodnie z Regulaminem Konkursu, w tym do: uczestnictwa w sesjach stacjonarnych: inauguracyjnej i finałowej oraz przesyłania decyzji w kolejnych etapach gry, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zgodnie z Regulaminem w trakcie gry, z ważnych powodów, mogą zostać wymienione 2 osoby w Zespole. Zmianę należy zgłosić pisemnie, z uzasadnieniem, do Menedżera Konkursu. W przypadku rezygnacji  lub usunięcia któregoś z członków zespołu, wymagane jest jego uzupełnienie do pełnego składu. Organizator ma prawo wykluczenia Zespołu, który w sposób rażący nie wywiązuje się z powyższych zobowiązań.

 

Lp.

Imię i nazwisko

telefon

e-mail

podpis

1.     – lider

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12A w celu realizacji Konkursu oraz dla potrzeb działań marketingowych, a także w celu badań ewaluacyjnych Konkursu realizowanych przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. Mają Państwo nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Jednocześnie przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości (WIB) dla celów marketingowych związanych z działalnością statutową Instytutu. Zgoda jest ograniczona do zdjęć, filmów, informacji publikowanych w związku z realizacją i promocją Konkursu BANRISK – LIGA AKADEMICKA. W powyższym zakresie zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji. Wizerunek może być użyty do elektronicznego przetwarzania obrazu: kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

………………………………….                                                 ………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                      (podpis osoby składającej kwestionariusz)

 

 Skład zespołu zgłoszonego do Konkursu FINSIM – Liga Akademicka 2018/2019  

 

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa Uczelni

Wydział

Kierunek i rok studiów

Średnia ocen
za rok 2017/18

1.

Lider zespołu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotychczasowe osiągnięcia i aktywności naukowe (np. projekty realizowane w kołach naukowych, odbyte praktyki w powiązaniu z obszarem tematycznym Konkursu)

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Dotychczasowe osiągnięcia i aktywności naukowe (np. projekty realizowane w kołach naukowych, odbyte praktyki w powiązaniu z obszarem tematycznym Konkursu)

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotychczasowe osiągnięcia i aktywności naukowe (np. projekty realizowane w kołach naukowych, odbyte praktyki w powiązaniu z obszarem tematycznym Konkursu)

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotychczasowe osiągnięcia i aktywności naukowe (np. projekty realizowane w kołach naukowych, odbyte praktyki w powiązaniu z obszarem tematycznym Konkursu)

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotychczasowe osiągnięcia i aktywności naukowe (np. projekty realizowane w kołach naukowych, odbyte praktyki w powiązaniu z obszarem tematycznym Konkursu)

 

 

 

 

 

List motywacyjny Zespołu (Dlaczego to Wy chcecie reprezentować Waszą uczelnię, Wasz wydział, Wasze koło naukowe, maks. pół strony)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………